Za uspostavljanje i održavanje pravednog društva ključno je promovisati i staviti ljudska prava na prvo mjesto kroz prakse, ponašanja, i stavove. Osiguravanje nepristrasnih, objektivnih i nezavisnih mehanizama tranzicijske pravde je iznimno važno za postkonfliktni oporavak i prevenciju budućih kršenja ljudskih prava. Mi vjerujemo da je rad na ovim pitanjima na lokalnom i na regionalnom nivou jedini način da se stvore održiva i napredna postkonfliktna društva koja odražavaju ove vrijednosti.

Mi obučavamo i podržavamo lokalne organizacije u monitoringu faktora rizika vezanih za intergrupno nasilje i masovna krvoprolića. Također, obučavamo ih kad i kako da “uključe uzbunu” ako se situacija pogorša. Riješeni smo da proširimo podršku koju pružamo lokalnim sistemima ranog ublažavanja i prevencije sukoba, i organizacijama i koalicijama koje se fokusiraju na prevenciju i zaustavljanje lokaliziranih prijetnji i manifestacija nasilja prije nego što eskaliraju.

Pored toga, radimo i na uspostavljanju inicijativa demokratizacije na lokalnom nivou, naročito onih koje povezuju mlade ljude sa lokalnim civilnim društvom.

Inicijativa spriječavanja seksualnog nasilja u konfliktu (PSVI)
Osnaživanje pokretanja postupaka tužilaštva u slučajevima seksualnog nasilja u konfliktu povećava šanse uspješnih osuđujućih presuda i pomaže prevazilaženju kulture nekažnjavanja seksualnog nasilja u konfliktu. U sklopu predstavljanja Međunarodnog protokola u Bosni, CPI je predstavio svoj rad na polju borbe za ženska prava organizujući poseban edukativni program nazvan "Prekidanje šutnje i stigme".
Suzbijanje nasilnog ekstremizma kroz društvene mreže
Kako bi opremio mlade ljude iz cijele BiH vještinama potrebnim za suzbijanje ekstremističkih narativa na internetu, CPI se udružio sa Internacionalnom organizacijom za migracije. CPI razvija obrazovni plan i program o suzbijanju govora mržnje i narativa podjele na internetu za omladinu u ciljnim opštinama u cijeloj BiH.
Resonant Voices inicijativa
"Resonant Voices" (Zvučni glasovi) su održali regionalni hackathon u Durresu (Albanija) u septembru 2017. godine za članove civilnog društva kako bi razradili i predstavili projekte osmišljene za suzbijanje nasilnog ekstremizma na internetu. CPI je prilagodio svoj Program izgradnje mira "Obični heroji" za online prostor, i osvojili smo treće mjesto, što uključuje mentorstvo i finansijsku podršku za projekat.
Spriječavanje i odgovor na genocid i zločine masovnog krvoprolića
CPI proteklih pet godina radi sa UN-ovim Uredom za prevenciju genocida i odgovornost za zaštitu na organizaciji serije regionalnih seminara koji educiraju učesnike o uzrocima i dinamici genocida i zločina masovnog krvoprolića povezanih s njim, kako da prepoznaju znake upozorenja potencijalnog konflikta, i raznim sistemima i mehanizmima koji postoje kako bi se spriječio genocid i zločini masovnog krvoprolića.